Langhus IL Håndball

Roller

Roller

Rolle: Styreleder

Oppdrag: Langhus IL Håndball trenger å arbeide strukturert med utvikling av klubben på alle områder og nivåer.

Ansvar: 

 • Styret og styrets leder har det overordnede ansvar for at klubben til enhver tid utvikler seg i henhold til visjon, strategi og mål, Løpende evaluering og justeringer av planer og strategier.
 • Hovedansvar for å følge opp arbeidet i klubben.
 • Representere og markedsføre klubben mot interne og eksterne målgrupper.
 • Dialog med komiteer og utvalg i klubben.

Oppgave:

 • Forberede og lede styremøtene.
 • Delta i relevante møter i og utenfor Langhus Håndball, der dette er nødvendig/ønskelig.
 • Oppfølging av daglig leder/administrasjonen.
 • Oppfølging av vedtak gjort av Langhus Håndball – i samarbeid med administrasjonen/funksjonsansvarlige I Langhus Håndball.
 • Oppfølging av klubbens eksisterende planverk, samt initiere evaluering og justering av planverket som et levende og effektivt styringsverktøy.

Rolle: Nestleder

 • Stedfortreder for leder
 • Bidrar ved spesifikke oppdrag etter klubben behov

Rolle: Styremedlem, økonormi

 • Ansvarlig for å utarbeide realistiske budsjett etter forsiktighetsprinsipp.
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i samsvar med styre- og årsmøtevedtak.
 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
 • Ferdigstille regnskap med revisorberetning
 •  Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger.
 • Sikre klubben stabile inntektskilder i samarbeid med markedsansvarlig og arrangementsansvarlige
 • Delta i økonomiutvalg f.eks ved anskaffelse av nytt regnskapssystem.
 • Informere på foreldremøter om bruk av lagkasser, medlems-og treningskontigenter samt andre økonomiske forhold
 • Sørge for at relevant informasjon om økonomi ligger ute på hjemmesider

Rolle: Styremedlem, SU-leder

 • Øverste leder av SU og leder SU møtene
 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktivitetene i klubben.
 • Fordele treningstider etter gjeldene retningslinjer.
 • Koordinere og legge føringer for samarbeidet med andre idretter/grupper i Langhus
 • Revidere sportslig plan
 • Kontaktperson for overgangssaker
 • Delta i styremøter i Langhus IL Håndball som representant for SU

Rolle: Styremedlem, arrangement

 • Ansvar for klubbens arrangement.
 • Rekruttering og etablering av komiteer til hvert arrangement.
 • Løpende oppfølging og kvalitetssikring av komiteenes arbeid.
 • Sikre kompetanseoverføring fra år til år.
 • Generell utvikling av arrangement.
 • Rapportere til styret om utviklingen i komiteene.
 • Innkalle til, forberede og gjennomføre oppstartsmøter og statusmøter i henhold til det enkelte arrangementenes aktivitetsplaner.
 • Være kontaktperson for eventuelle uttalelser til media før, under og etter arrangementet.

Rolle: Styremedlem, inntekter og marked

 • Øke inntektene, søke stipender, finne stønader og gode dugnader mm.
 • Skille gode inntektsbringende dugnader fra arbeidskrevende dugnader som sliter på medlemmenes lyst til å bidra.
 • Selge klubben til lokalt næringsliv og andre som kan tenkes å støtte idretten
 • Være offensiv og kreativ for finne nye inntektskilder
 • Ansvar for oppfølging av sponsor selger

Rolle: Styremedlem, omdømme PR

 • Markedsføre klubben internt og eksternt.
 • Øke forståelsen for våre behov eksternt og skape «blest» rundt klubben for å øke rekrutteringen og stolthet blant spillerne.
 • Skrive artikler til ØB, være leverandør til nettsiden og facebooksiden vår, gjerne også andre sosiale medier.
 • Relasjons bygging til lokalpolitikere, idrettsråd, region og andre som har innvirkning på klubben

Rolle: Styremedlem, vara

 • Erstatter styremedlem
 • Bidrar ved spesifikke oppdrag etter klubben behov 

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift