Langhus IL Håndball

Sportslig

Sportslig

Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

INNLEDNING

Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i klubben skal ha et eierforhold til dette.

VISJON:

Ha tilbud til alle som ønsker å spille håndball på Langhus.
Alle nivåer – Alle årsklasser
“Flest mulig – lengst mulig”

GRUNNLEGGENDE PRINSIPP

PROFIL: Håndball for alle

KULTUR: Utviklingskultur - En klubb hvor vurderinger og beslutninger baseres på et langsiktig mål om utvikling

KRAV: Lojalitet – være lojal mot klubbens retningslinjer, prinsipper og verdier    

VERDIER: Glede         Utvikling             Trygghet         Samhold

OVERORDNET MÅLSETNING

 • Langhus IL Håndball skal være ett viktig aktivitetstilbud i lokalmiljøet både sportslig og sosialt.
 • Langhus IL Håndball skal være en attraktiv klubb å spille i – for alle.
 • Alle spillere skal gis lik mulighet til å utvikle seg.
 • Langhus IL Håndball står for et positivt og humanistisk menneskesyn der alle mennesker er likeverdige. 

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg (SU) har gjennom sitt mandat ansvaret for at Langhus IL Håndball gjennomfører de aktiviteter som er nødvendig for å nå de sportslige mål, slik de til er nedfelt gjennom klubbens sportslige strategiplan (SP). SU avholder normalt møte en gang pr. måned

Planlagte møter våren 2017
Mandag 9.januar
Mandag 13.februar
Mandag 13.mars
Mandag 3.april
Mandag 15.mai

Eventuelle saker som ønskes vurdert og/eller behandlet av SU sendes pr. epost til su@langhushandball.no

Mandat
- Bidra til at klubbens trenere får kontinuerlig utvikling og oppdatering gjennom intern og ekstern opplæring.

- Fordele treningstider til lagene etter mottatt tildeling av kommunal treningstid, gjort etter gjeldene retningslinjer gitt av Ski idrettsråd.

- Legge til rette for god kommunikasjon mellom lagsmiljøene.

- Koordinere og legge føringer for samarbeidet med andre grupper i Langhus AIL og Langhus IL Fotball.

- Revidere SP i henhold til gjeldene plan og instruks for revidering. Revidert SP skal godkjennes av styret i Langhus IL Håndball.

- Løpende behandling av sportslige saker som meldes inn fra klubbens medlemmer.

- Legge til rette for at alle lagsmiljøer har antall trenere og med formell kompetanse i h.h.t sportslig strategiplan.

-Bidra til at klubben har stor nok dommergruppe og med riktig kompetanse som dekker behovet som klubben til enhver tid har.

- Bidra til at lagsmiljøene har spillerutvalg, og at Langhus IL Håndball har et velfungerende spillerråd som verner om spillernes interesser og rettigheter, samt sørge for at spillere trives og har det bra.

Roller og ansvarsområder:

Rolle

Navn

Ansvar og oppgaver

Leder

Roar Jørgensen

 • Øverste leder av SU og leder SU møtene
 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktivitetene i klubben.
 • Fordele treningstider etter gjeldene retningslinjer.
 • Koordinere og legge føringer for samarbeidet med andre idretter/grupper i Langhus
 • Revidere sportslig plan
 • Delta i styremøter i Langhus IL Håndball som representant for SU
 • Kontaktperson for overgangssaker

 

 

 

Sportssjef

NN

 • Planlegge en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres og ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.
 • Utvikle og følge opp klubbens trenere. Sikre at aktiviteten i Langhus IL Håndball gjennomføres i henhold til mål og ambisjoner definert i klubbens sportsplan
 • Administrere og følge opp spillerutviklingstiltak
 • Bistå Utdanningskontakt (UK) med å kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Bistå UK med å definere opplæringsplan for klubben.
 • Sammen med UK gjennomføre kompetanseutviklende tiltak for klubbens trenere.
 • Deltar i SU møtene

 

 

 

Ansvarlig:
Senior

Daniel Halvorsen

 • Utføre SU’s oppgaver for senior, rekrutt- og juniorlag
 • Være bindeledd mellom sine lag og SU
 • Koordinere alle forhold mellom seniorlag, rekruttlag og juniorlag.
 • Bistå ved rekruttering av trenere og øvrig støtteapparat for disse lagene i samarbeid med de respektive lagene.
 • Deltar i SU møtene

 

 

 

Ansvarlig:
Ungdom 13-16 år

Philip Fossnes

 • Utføre SU’s oppgaver for de aktuelle årsklasser
 • Være bindeledd mellom sine lag og SU
 • Koordinere alle forhold mellom ungdomslagene.
 • Følge opp hospitering. Styre og planlegge i samarbeid med spillerens trener og mottakende trener.  
 • Sammen med sportssjef arrangere møter med trenerne/laglederne.
 • Bindeledd mot samarbeidsklubber sammen med sportssjef
 • Deltar i SU møtene

 

 

 

Ansvarlig:
Barn 10-12 år

Ståle Karlsen

 • Utføre SU’s oppgaver for de aktuelle årsklasser
 • Vær bindeledd mellom sine lag og SU.
 • Koordinere alle forhold mellom disse lagene.
 • Følge opp hospitering. Styre og planlegge i samarbeid med spillerens trener og mottakende trener
 • Sammen med sportssjef arrangere møter med trenerne/laglederne.
 • Deltar i SU møtene

 

 

 

Ansvarlig:
Håndballskole, SFO,
6-9 år

NN

 • Rekruttere spillere, trenere og lagledere til håndballskolen
 • Arrangere informasjonsmøte før oppstart av håndballskolen.
 • I samarbeid med Daglig leder og sportssjef arrangere barnehåndballkveld.
 • Være med på oppstart av første trening.
 • Arrangere foreldremøte på høsten i september/oktober, sammen med lagledere. Informasjon om klubben (verdier, mål, retningslinjer, diverse om organiseringen av klubben og foreldrevettregler), håndballskolen og de ulike rollene et lag trenger.
 • Deltar i SU møtene

 

 

 

Ansvarlig:
Utdannings-tiltak(UK)

NN

 • Promotere kurs og rekruttere deltakere til kurs i regi av region øst og andre samarbeidspartnere
 • Arrangere kurs i samarbeid med sportssjef og krets
 • Holde oversikt over de som har gjennomført kurs
 • Være en administrativ ressurs for de andre rollene i SU.
 • Deltar i SU møtene

 

 

 

Ansvarlig:
Dommere

Jacob Rivertz

 • Melde opp klubbens dommere via klubbsiden før hver sesong
 • Orientere dommerne om retningslinjer for innmelding av sperreskjema, forfallsregler, osv.
 • Lage oppfølgingsplan for dommerne i klubben
 • Sørge for utstyr til dommerne
 • Lage dommeroppsett i miniturneringer.
 • Lage dommerforum i klubben
 • Rekruttere nye dommere og melde inn behov for kurs til regionen
 • Rapportere uheldige episoder til regionen
 • Eksternt samarbeide med sone og region
 • Deltar i SU møtene

 

 

 

Ansvarlig:
Spillerråd

Marita Tveit
Heidi Relbo

 • Bistå lagsmiljøene ved opprettelse av spillerutvalg
 • Være spillerutvalgenes kontaktperson i SU
 • Ha jevnlig dialog med utvalgene
 • Informere trenere/lagledere i årgangene om spillerutvalgenes rolle, myndighet og ansvar.
 • Sørge for at spillerrådet har representanter fra begge kjønn for hver årsklasse fra 10 år og oppover.
 • Arrangere og fasilitere spillerrådsmøter.
 • Deltar i SU møtene

 

 

 

 

 

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift